Aod Vorste
Programma
13
Nov
Vorstoetrˇpe
20
Nov
Leedjesaovendj
21
Nov
BCL-treffen in Roermond
07
Jan
MLLF te Ospel

Vastelaovessezoen 1993

Vorst Kwiebus XXXXII (42)

Mark Frenken

Drie daag waers . . . Op zich Naers!

Adjudante:
Theo Peulen

Boerebroedspaar 1993

Boerebroed
Li Ickenroth vanne Vlegert

Boerebroedegom
Har van Klaesse Tń÷n vanne Waog

Getuuge
Wim Simons vanne Wintjersjtraot
&
Sjaak Pouls vanne Wintjersjtraot

Sjlager 1993

Edere Kwiebus
SjtumpkeSjtˇmpSjtaekskeSjtaak

Kiek al die miense hiej 'ns loupe.
Oos klein dörpke hiej det sjtraoltj de bliedsjap oet.
Ein meuderke, det geit get greundjes koupe.
Ein klein zjwart ketje liktj te zónne ane roeët.
Nörges zuuse heibel of tamtasie,
nemes löptj d'n angere väör de veut.
Asse get gedaon höbs, kriegse grasie,
wie zich det in Limburg hie gehuerdj.

Refrein:
Want edere Kwiebus hèltj van fieëste,
edere Kwiebus dae hèltj van plezeer.
In de wei dao danse zelfs de bieëste,
de sjtier, dae neumtj de koe ein lekker deer.
Jao, edere Naerse wiltj tampieëste,
as 't efkes geit, 't leefst toet sjmörges veer.

De lintezón begintj te gleuje,
de iërste möskes kome oet 't zuije truuk.
In oos Naer is get aan 't breuje,
de maerel zitj op eier, kiek mer 'ns achter inne sjtruuk.
De Vastelaovendj sjteit aan te kome,
't ganse dörp det sjteit weer oppe kop.
En ederein dae is zich aaf aan 't vraoge :
"Waem geit ter dit jaor as de Vorst väörop ?"

Refrein

De sjtraote hange vól belonne,
mèt bóntje sjlingers zeen de rame sjoeën verseerdj.
Konfettie oppe wintjerse gezónne,
nemes, dae de windj of raegen of de wintjer deertj.
Oet allerlei kefeekes klinke klanke,
van hoempa, pak 'm beet en laot dich gaon.
De kastelein, dae sjinktj dao alle dranke,
en van 't lache zuuse hiej en dao ein traon.